Alle systemen en netwerken zijn online. Lees meer

×
×

Privacy Statement

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie die te herleiden is naar een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Door gebruik te maken van onze diensten of onze websites te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Wij verwerken deze gegevens voor een goed werkende website, onze diensten en activiteiten. Wij verwerken de volgende categorieën gegevens van u:

▪ Naamgegevens: voor-, en achternamen, roepnamen, handtekening
▪ Contactgegevens:, geslacht (aanhef), NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam
▪ Bezoekersgegevens: datum en tijdstip van bezoek, biometrische gegevens, documentnummer
identiteitsbewijs, camerabeelden
▪ Betalingsgegevens: gegevens van uw bank of creditcardmaatschappij
▪ Interactiegegevens: reacties die u toestuurt via onze online formulieren.
▪ Sollicitatiegegevens: CV (plus eventueel behaalde diploma’s en/of certificaten), VOG, publiekelijk
toegankelijke informatie.
▪ Content- en advertentiegegevens: vastlegging van reacties/handelingen op onze online advertenties,
content en persoonlijke voorkeuren (bijvoorbeeld downloaden van content).
▪ Cookievoorkeuren: noodzakelijke cookies, voorkeurscookies, statistische cookies, marketing cookies, niet-
geclassificeerde cookies (zie cookieverklaring voor meer informatie)
▪ Toestemmingen: uw gegeven toestemming met daarbij de datum
▪ Website-/ portaalgegevens: IP-adres, browsergegevens en -instellingen, datum- en tijd van verbindingen,
portal instellingen, statistische gegevens, wachtwoorden, gebruikersnaam en inloggegevens.

WANNEER VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw gegevens alleen als daar wettelijk gezien een rechtsgrond voor is en enkel voor de doelen waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. In enkele gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking. U kunt deze toestemming altijd intrekken, daarvoor kunt u contact met ons opnemen.
De onderstaande figuur biedt een overzicht van alle situaties waarin wij persoonsgegevens verwerken. Aangaan van overeenkomst en leveren van een dienst Wij verwerken uw naam-, contact- en betalingsgegevens bij het aangaan van een overeenkomst en bij het leveren
van onze diensten.
Deze verwerking vindt plaats op basis van de uitvoering van een overeenkomst, het doel hiervan is:
▪ Toegang bieden tot onze portalen
▪ Leveren van onze diensten
▪ Facturen sturen en uw betaling verwerken

Beveiliging van onze vestigingen en datacenters

Wij verwerken uw naam- en bezoekersgegevens tijdens uw bezoeken aan onze kantoorpanden en datacenters. De verwerking vindt plaats op basis van de uitvoering van een overeenkomst en een gerechtvaardigd belang, het doel hiervan is:
▪ Beveiligen van onze vestiging en datacenters
▪ Veiligheid in onze vestigingen en datacenters waarborgen

Reageren op contactverzoeken

Wij verwerken uw naam- contact- en interactiegegevens wanneer wij reageren op uw contactverzoek. De verwerking vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, het doel hiervan is:
▪ Contact met u opnemen
▪ Een vraag beantwoorden
▪ Een klacht behandelen

Verbetering van onze websites en diensten

Wij verwerken website-, portaal-, contact-, cookie- en interactiegegevens voor de verbetering van onze diensten en websites. De verwerking vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, het doel hiervan is:
▪ Verbetering functionaliteit van onze websites en online portalen
▪ Bevorderen van de effectiviteit en kwaliteit van onze website.

Aanbieden van content

Wij verwerken uw naam-, contactgegevens en cookievoorkeuren zodat we u online content kunnen
aanbieden. De verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming, het doel hiervan is:
▪ Nieuwsbrieven en whitepapers versturen
▪ Online content versturen
▪ Online content afstemmen op uw interesses
▪ Aanbiedingen doen voor diensten

Optimaliseren van dienstverlening

Wij verwerken uw naam-, contact- en interactiegegevens
 het optimaliseren van onze dienstverlening. Op deze manier kunnen wij onze diensten blijvend verbeteren en u van uitstekende klantenservice voorzien. De verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming, het doel hiervan is:
▪ Versturen van enquêtes
• Contact opnemen in het kader van uw klantervaring

Nakomen van wettelijke verplichtingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke – en reglementaire verplichtingen. Daarnaast kunnen wij in dit kader uw gegevens verstrekken aan derde partijen, voor meer informatie zie ‘Aan welke derde partijen verstrekken wij uw gegevens?’ De verwerking vindt plaats op basis van naleving van wet- en regelgeving, het doel hiervan is:
• Voldoen aan wettelijke – en reglementaire verplichtingen (bijvoorbeeld verplichtingen vanuit CIOT of verstrekken van gegevens aan de politie bij een vermoeden van een misdrijf)

HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. We nemen passende organisatorische en technische maatregelen om de beveiliging van de gegevens te waarborgen. Zo zorgen we er onder andere voor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de gegevens en hebben wij een intern en extern programma opgesteld om de effectiviteit van onze beveiligingsmaatregelen te toetsen. Wij hebben daarnaast de volgende certificeringen met betrekking tot de beveiliging van gegevens:
▪ ISO 27001
▪ PCI-DSS Level 1 Compliance
▪ ISAE3000 Type 2 SOC 2

HOE LANG BEWAREN WIJ GEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Dit houdt in dat gegevens worden vernietigd of uit onze systemen worden verwijderd als deze niet meer nodig zijn. Concreet betekent dit dat wij gegevens bewaren:
▪ ten minste de duur waarvoor de gegevens zijn gebruikt om u een dienst te leveren;
▪ zoals verplicht volgens de wetgeving, een overeenkomst of onze statutaire verplichtingen, enkele voorbeelden hiervan zijn;
- Sollicitatiegegevens: 4 weken na het sluiten van de vacature (of als u daar toestemming voor geeft tot 1 jaar na ontvangst)
- Overeenkomsten: 10 jaar na beëindiging
- Biometrische gegevens voor toegang tot het datacenter: 6 maanden na het laatste bezoek
- Camerabeelden: 4 weken na opname.

AAN WELKE DERDE PARTIJEN VERSTREKKEN WIJ UW GEGEVENS?

In de regel zullen wij nooit gegevens verkopen of doorgeven aan derde partijen. Wij delen gegevens met derden alleen in de volgende situaties als:
▪ dat nodig is om het doel te bereiken waarvoor u de gegevens met ons deelt
▪ dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst
▪ u hier toestemming voor heeft gegeven
▪ wij daartoe wettelijk verplicht zijn
De derde partijen die wij hebben ingeschakeld om gegevens te verwerken mogen dat alleen in schriftelijke (sub)opdracht van ons doen. Dit is vooral van toepassing op marketingdoeleinden,  analyses en de levering van onze diensten. Wij eisen dat alle partijen gegevens verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met deze verklaring, op een vertrouwelijke en veilig wijze. De volgende derden verwerken uw persoonsgegevens in onze opdracht:
▪ Cookieleveranciers (zie cookietabel in de cookieverklaring)
▪ IT-dienstverleners
▪ Telecomleveranciers
▪ Leveranciers van de administratie- en marketingtools;
▪ Door ons ingeschakelde consultants en adviseurs

IN WELKE LANDEN SLAAN WIJ UW GEGEVENS OP?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk opgeslagen in Nederland. Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen die buiten Nederland zijn gevestigd, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een domeinnaam in een land buiten de EER. Voor partijen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, gebruiken wij (en onze leveranciers) een modelovereenkomst van de Europese Commissie of maken we afspraken over de verwerking van persoonsgegevens.

WAT ZIJN UW PRIVACY RECHTEN?

Bescherming van privacy is een grondrecht. U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens:
▪ Recht van inzage: U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Wij verstrekken hierbij een kopie van de gegevens.
▪ Recht op rectificatie: U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn.
▪ Recht op vergetelheid: U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten
verwijderen. Houd er rekening mee dat het verwijderen van gegevens van invloed kan zijn op de dienstverlening die wij u bieden.
▪ Recht van bezwaar: U heeft het recht om bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
▪ Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht om een kopie opvragen van de verzamelde gegevens en deze over te dragen aan een derde partij.
▪ Recht op beperking van verwerking: In sommige gevallen heeft u het recht om verzoeken in te dienen om het verwerken van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken. Als dat mogelijk is, zullen wij minder gegevens van u verwerken. Houd er rekening mee dat de beperking van gegevensverwerking van invloed kan zijn op de dienstverlening die wij u bieden.
▪ Recht op uw toestemming intrekken: U heeft het recht om te allen tijde uw gegeven toestemming(en) in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft invloed op de dienstverlening die wij u kunnen leveren. Bij het indienen van een verzoek zullen wij u vragen om u te identificeren. Dit doen wij om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Als u een vraag hebt over uw rechten of een verzoek wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

HEEFT U EEN KLACHT?

U kunt een klacht bij ons indienen als u niet tevreden bent. Dit kan via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Wij zullen deze klacht intern oppakken en zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij u niet voldoende helpen of in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handelen. U kunt deze klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

CONTACTGEGEVENS

U kunt contact met ons opnemen om uw voorkeuren bij te werken, uw persoonsgegevens te wijzigen, een verzoek in te dienen of vragen stellen over de verwerking van uw gegevens. Heeft u vragen over uw toestemming? Vermeld dan altijd het ID en de datum van de toestemming.

U kunt contact opnemen met ons via:

ICT Made

Firmamentlaan 18
5632 AB  Eindhoven
KvK 17243316
administratie@ictmade.nl

* verplicht invullen

Wij (V.O.F ictMADE) respecteren de privacy van onze bezoekers en klanten. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij hier zorgvuldig mee omgaan. Als u vragen hebt of een verzoek wilt indienen, neem dan contact op met ictMADE.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle V.O.F ictMADE websites en diensten.

Om te garanderen dat deze privacyverklaring aan alle wettelijke bepalingen blijft voldoen, kunnen wij wijzigingen aanbrengen. Daarom is belangrijk dat u regelmatig controleert of er updates zijn in de privacy- en cookieverklaring.
Let dus altijd op de datum in de voetnoot. Wij spannen ons in om deze wijzigingen apart aan te kondigen.