Alle systemen en netwerken zijn online. Lees meer

×
×

Leverings Voorwaarden


TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, verrichtingen, dienstverleningen en transacties.

AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING

Artikel 2

2.1 Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien in de aanbieding een  termijn is gesteld, strekt deze er slechts toe de koper te binden. Wij  kunnen ons aanbod nog binnen 2 dagen na ontvangst van de aanvaarding  herroepen.

2.2 Behoudens de  in het vorig lid gegeven herroepingmogelijkheid, komt een overeenkomst  tot stand op het moment dat wij van de koper een tijdige, schriftelijke  en volledig met het aanbod overeenstemmende aanvaarding hebben  ontvangen.

2.3 Tevens komt een overeenkomst tot stand doordat wij de zaken leveren overeenkomstig de daarbij behorende afleveringsbon/factuur.

2.4 De inhoud van folders, drukwerk, aanbiedingen etc. bindt ons niet,  tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.


PRIJZEN

Artikel 3

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen gelden onze prijzen af  magazijn ten tijde van levering en komen alle verschuldigde  transportkosten, kosten van verzekering, omzetbelasting en andere  belastingen en overige kosten ten laste van koper.

3.2 Wij hebben het recht redelijke kostenstijgingen van maximaal 10% door  te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft  opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.


LEVERPLAATS EN LEVERTIJD

Artikel 4

4.1 Voor alle transacties en onder alle omstandigheden, ook bij franco  levering, wordt ons vestigingsadres als plaats van levering beschouwd.  Als datum van levering geldt de datum waarop de verzending plaatsvindt,  behoudens afgehaalde zaken, waarvoor de datering van de afleveringsbon  als zodanig geldt.

4.2 Wij  zijn gerechtigd een bestelling in zijn geheel dan wel achtereenvolgens  in gedeelten uit te leveren en in laatst bedoeld geval elke deellevering  afzonderlijk aan de koper te factureren en daarvan betaling te  verlangen. Ingeval de koper met betaling van een deellevering in gebreke  blijft, zijn wij gerechtigd de overeenkomst, voorzover deze nog niet  door ons is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige  ingebrekestelling van de koper, voor ontbonden te verklaren, met behoud  van ons recht op schadevergoeding.

4.3 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn tenzij  uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient  opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.  Indien voorstaande van toepassing is zullen opdrachtgever en  opdrachtnemer trachten een nieuwe leverdatum overeen te komen.4.4  Wanneer de artikelen c.q. diensten na het verstrijken van de  leveringstermijn door de koper niet zijn afgenomen, worden deze voor  zijn rekening en risico opgeslagen.


EIGENDOMSOVERGANG / GEBRUIK DIENSTEN

Artikel 5

5.1 Alle door ons geleverde zaken, ongeacht waar deze zich bevinden,  blijven eigendom van ons totdat de koper de koopsom, eventueel verhoogd  met rente en kosten en al onze overige vorderingen in verband met zijn  tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, heeft voldaan.

5.2 De koper is, zolang hij bovenstaande vordering niet heeft voldaan, niet  gerechtigd op de door ons geleverde zaken een pandrecht of een  bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die  daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verlangen van ons  te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht of  een bezitloos pandrecht bevoegd is.

5.3 Wanneer de koper uit door ons geleverde zaken, waarop een  eigendomsvoorbehoud rust een nieuwe zaak vormt, handelt hij bij die  vorming in onze opdracht en gaat hij de zaak voor ons houden. Hij wordt  pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen  doordat al onze vorderingen zijn voldaan

5.4 Voorzover wij nog andere vorderingen op koper hebben dan bedoeld in  art.5 lid 1 en wij aan de koper zaken hebben geleverd waarop geen  eigendoms voorbehoud rust, vestigt de koper tot zekerheid voor de  nakoming van zijn verplichtingen ten gunste van ons een bezitloos  pandrecht op deze zaken, gelijk wij dit bezitloos pandrecht tekenen. Hij  zal ervoor instaan dat hij tot verpanding van de zaken bevoegd is en  dat op de zaken, afgezien van onze rechten, geen pand en/of beperkte  rechten rusten.

5.5 De koper  heeft het recht om alle onder het eigendomsvoorbehoud/bezitloos  pandrecht vallende zaken op normale wijze door te verkopen of te  verwerken binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

5.6 Indien de koper de zaak doorverkoopt kunnen wij hem verplichten uit  zijn uit de verkoop voortvloeiende vordering op de koper ten gunste van  ons een stil pandrecht te vestigen.

5.7 De koper zal de in dit artikel bedoelde zaken behandelen als een goed  huisvader. Hij zal de zaken tegen alle calamiteiten verzekeren op basis  van de factuurwaarde. Op ons eerste verzoek, voorzover dat niet reeds  van rechtswege is ontstaan, zal de koper ten gunste van ons een stil  pandrecht vestigen op zijn aanspraken dienaangaande op de verzekeraars.  Het is de koper niet toegestaan ten gunste van derden een stil pandrecht  te vestigen op zijn aanspraken op de verzekeraars.

5.8 Indien derden rechten doen gelden op zaken, waarop krachtens dit  artikel een eigendomsvoorbehoud rust, is de koper verplicht ons binnen  48 uur na het moment waarop deze aanspraak wordt gemaakt, schriftelijk  op de hoogte te brengen van deze aanspra(a)k(en) bij gebreke waarvan de  koper een boete verschuldigd is gelijk aan 19% van het nog onbetaald  gebleven factuurbedrag van alle gezamenlijke nog onbetaalde leveranties.

5.9 Wij zijn gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling, onze zaken terug  te nemen cq. diensten te stoppen, indien na voorafgaande  betalingsherinnering(en) op de vervaldag niet volledig betaald is, en de  koper machtigt ons, voor zoveel nodig door middel van deze overeenkomst  de ruimte waar deze zaken opgeslagen zijn, te betreden.


ZEKERHEID

Artikel 6

6.1 Wij hebben te allen tijde het recht van de koper zekerheid te verlangen  voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de koper weigert of  nalaat binnen de door ons gestelde termijn zekerheid te verstrekken,  hebben wij het recht bij schriftelijke verklaring de overeenkomst te  ontbinden. Voorzover wij reeds zaken aan de koper geleverd hadden, is  deze verplicht die binnen 5 dagen na de verklaring aan ons terug te  leveren. Voorts is hij verplicht alle schade, die wij door zijn  weigering of nalaten dan wel lijden, aan ons te vergoeden.


BETALING

Artikel 7

7.1 Betaling van hardware dient, tenzij hiervan door ons bij schriftelijke  bevestiging nadrukkelijk wordt afgeweken, vooraf plaats te vinden.

7.2 Betaling van diensten dient, tenzij hiervan door ons bij schriftelijke  bevestiging nadrukkelijk wordt afgeweken, plaats te vinden binnen 14  dagen na factuurdatum.

7.3 Betalingen moeten kosteloos zonder enige kortingen of verrekening gedaan  worden, tenzij koper liquide vorderingen van hem op ons wenst te  verrekenen krachtens een hem op grond van de wet daartoe toekomend recht  en ons dat schriftelijk binnen 7 dagen na onze factuurdatum heeft  medegedeeld.

7.4 Rechtsgeldige betalingen kunnen slechts plaatsvinden door overschrijving  op onze bank, dan wel onder rembours, dan wel in contanten per kas.

7.5 Betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van verschuldigde  kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van  opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft de  koper aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of  schulden.

7.6 Wanneer de  koper niet tijdig betaalt, is hij in verzuim zonder dat  ingebrekestelling nodig is en zijn wij gerechtigd aan de koper een  vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen, gelijk aan de  wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de  wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij de rente over een gedeelte  van de maand wordt berekend als een volle maand.

7.7 Wij zijn voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente, van de  koper te vorderen 5% administratiekosten over het bedrag der vordering,  alsmede alle buitengerechtelijke die door niet (tijdige) betaling zijn  veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd,  in ieder geval wanneer wij ons voor de invordering van de hulp van  derden hebben verzekerd. Zij zullen worden berekend conform het  Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Uit het enkele feit  dat wij ons verzekerd hebben van de hulp van derden, blijkt de grootte  van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

7.8 In geval van niet (tijdige) betaling, alsmede in een situatie van  surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming  van de koper, rust op de koper de verplichting op eerste aanvraag de nog  in bezit zijnde betaalde en onbetaalde zaken, door ons geleverd, aan  ons ter beschikking te stellen. Het totaal verschuldigde bedrag, te  meerderen met rente en de in dit artikel genoemde kosten wordt, indien  zich een van de in dit artikel voorkomende gevallen voordoet, direct en  zonder uitstel opeisbaar, terwijl wij ontslagen worden van elke  verplichting jegens de koper en laatstgenoemde schadeplichtig wordt  jegens ons.


GARANTIE

Artikel 8

8.1 Wij staan na levering gedurende de fabrieksgarantie voor de  deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken en de daarvoor gebruikte  materialen in, mits de zaken worden gebruikt op normale zorgvuldige  wijze overeenkomstig onze- dan wel fabrieks- voorschriften en voor het  doel waarvoor zij zijn vervaardigd.

8.2 Bij zelfbouwonderdelen wordt uitsluitend garantie gegeven indien sprake is van aangetoonde deskundigheid.

8.3 Onze garantieverplichting beperkt zich tot productverbetering of  vervanging en bestaat uit dezelfde garantie als voor de oorspronkelijke  levering of inspanning en wel tot afloop van de oorspronkelijk geldende  fabrieksgarantie termijn.


UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID BIJ VERLIES VAN (DATA)GEGEVENS, PROGRAMMATUUR EN VERBINDINGEN

Artikel 9

9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen  aanvaarden wij op generlei wijze aansprakelijkheid voor verlies c.q.  beschadiging van programmatuur en data van onze cliënten.9.2 De koper,  afnemer van onze producten en dienstverlening blijft zelf, onder alle  omstandigheden, verantwoordelijk voor opgeslagen programmatuur, data en  gegevens, welke zijn opgeslagen op de bij koper- overeenkomstnemer in  gebruik zijnde systemen.

9.3 Indien VOF ICT Made werkzaamheden uitvoert aan in gebruik zijnde  systemen is het de verantwoording van koper- afnemer van diensten en of  producten, dat data en programmatuur zijn veilig gesteld.

9.4 Het veiligstellen van data- programmatuur blijft te allen tijde onder verantwoording van koper of overeenkomst nemer.

9.5 Koper dan wel afnemer van diensten, dient zelf bij leveranciers van  andere programmatuur, systemen of hardware te informeren, of handelingen  die VOF ICT Made in opdracht van koper of overeenkomstnemer doet de  integriteit van de in gebruik zijnde systemen niet verstoort, en hun  onderlinge werking niet beïnvloedt.

9.6 Technisch  functioneren van een via ICT Made geleverde (Internet)verbinding vanaf het  KPN ISRA punt (binnenkomst koperkabel) tot en met de DCE (modem/router  van de klant) vallen onder verantwoording van ICT Madec. De werking van het  KPN ISRA punt zelf naar buiten toe valt onder verantwoording van de  leverancier van deze verbindingen, RoutIT. RoutIT zelf onderhoud direct  contact met de leverancier van de infrastructuur, KPN of BBNet.  ICT Made zal in geval van storing er alles aan doen binnen redelijke termijn om  te bemiddelen (lees: storing te laten oplossen) via de eigen leverancier  RoutIT.  ICT Made aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor  schade  voortvloeiend uit de verplichtingen van de eerder genoemde  leveranciers.


RECLAMATIES OF KLACHTEN

Artikel 10

10.1 Reclames met betrekking tot aantallen, zichtbare, en eenvoudig te  constateren onzichtbare gebreken, moeten binnen 8 dagen na levering van  de goederen- dienstverlening schriftelijk bij ons worden ingediend.

10.2 Reclames met betrekking tot niet eenvoudig te constateren onzichtbare  gebreken moeten binnen 8 dagen na het ontdekken van het gebrek en in  ieder geval binnen de fabrieksgarantie termijn bij ons schriftelijk  worden ingediend.

10.3 De  koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden  op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde  (garantie) termijn heeft gereclameerd en/of hij ons niet de gelegenheid  heeft geboden de gebreken te herstellen.

10.4 Bij door de koper bewezen gegronde reclame, kunnen wij naar onze keuze  de artikelen of onderdelen daarvan, waarop de reclame betrekking heeft,  vervangen of aan de koper vergoeden. Andere aanspraken, in het bijzonder  op schadevergoedingen, zijn uitgesloten. Indien de verzekeraar om enige  reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot  het factuurbedrag.

10.5 Zaken  kunnen slechts aan ons retour gezonden worden indien wij daarmee en met  de wijze van verzending schriftelijk hebben ingestemd. De zaken dienen  franco te worden verstuurd en blijven voor risico van de koper.

10.6 Reclames en of klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.


NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

Artikel 11

11.1 Indien wij door een onze niet toe te rekenen blijvende tekortkoming  niet aan ons verplichtingen kunnen voldoen, hebben wij het recht binnen  redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of  gedeeltelijk te ontbinden. Zonder dat wij tot enige schadevergoeding,  dan wel vergoeding van eventueel genoten voordeel, jegens koper zijn  gehouden.

11.2 Tijdens  overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van opdrachtgever  opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de  verplichtingen voor opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan  twee maanden zijn de beide partijen bevoegd de overeenkomst te  ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot  schadevergoeding bestaat.


ONTBINDING

Artikel 12

12.1 In alle gevallen waarin wij middels een schriftelijke verklaring een  overeenkomst met de koper ontbinden, is hij verplicht ons alle schade,  kosten en winstderving te vergoeden en reeds door ons geleverde zaken  aan ons te retourneren. De zaken blijven voor risico van de koper totdat  wij die hebben ontvangen en goedgekeurd. De verplichting tot vergoeding  en winstderving geldt niet, indien wij de overeenkomst op grond van het  bepaalde in artikel 10 wegens blijvende ons niet toe te rekenen  tekortkoming hebben ontbonden.


GESCHILLEN

Artikel 13

13.1 Alle geschillen worden berecht door de absoluut bevoegde Rechter van  onze plaats van vestiging, tenzij krachtens het bepaalde in art. 100 RV  een andere Kantonrechter bevoegd is.


TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 14

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.


WIJZIGING

Artikel 15

15.1 Wij zijn gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De  gewijzigde versie treedt in werking op de bij het wijzigingsbesluit  aangegeven datum.


INWERKINGTREDING EN DEPONERING

Artikel 16

16.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht geworden met ingang van 1 juni 2010. Zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te  Eindhoven onder nummer 17243316. Afzonderlijke exemplaren zijn  verkrijgbaar bij ons kantoor te Eindhoven.

Wijziging 8-6-2022

 

* verplicht invullen

ALGEMENE  LEVERINGS -EN BETALINGSVOORWAARDEN, UITSLUITING  AANSPRAKELIJKHEID-VERANTWOORDELIJKHEID BIJ VERLIES VAN DATA(GEGEVENS),  PROGRAMMATUUR EN VERBINDINGEN VAN VOF ict MADE